3D skenovanie

Terestrické laserové skenovanie je technika získavania presných 3D geodetických dát prostredníctvom laserových snímačov. Tento postup sa používa na vytvorenie detailného digitálneho modelu povrchu alebo priestoru.

Pri terestrickom laserovom skenovaní sa laserový snímač umiestni na pevný bod, napríklad statív, a potom sa postupne odoberajú laserové merania z rôznych uhlov a polôh. Snímač vysiela laserové lúče, ktoré sa odrazia od okolitých objektov a následne sa zachytia návratné signály. Na základe času medzi vyslaním lúča a jeho návratom sa vypočíta vzdialenosť od snímača k objektu.

Zo získaných dát sa potom vytvoria husté mračná bodov, ktoré presne zobrazujú povrch alebo priestor skenovaného objektu. Tieto mračná bodov sa následne spracovávajú pomocou špecializovaného softvéru, ktorý umožňuje generovanie 3D modelov, meranie vzdialeností, analýzu tvarov a ďalšie geodetické a vizualizačné úlohy.

Terestrické laserové skenovanie sa využíva v rôznych odvetviach, ako sú architektúra, stavebníctvo, geodézia, archeológia a industriálne meranie. Pomocou tejto technikyzískavame presné a detailné informácie o objektoch a priestoroch, čo má veľký vplyv na plánovanie, návrh, monitorovanie a dokumentáciu rôznych projektov.