Fotogrametria

Fotogrametria je súbor metód na získanie kartografických alebo geodetických súradníc, súradníc rozmerov stavieb, budov, miestností a jednotlivých objektov na základe analógovej alebo digitálnej fotografie. Fotogrametria využíva optické, fotografické a geometricko-matematické metódy. V minulosti sa používali hlavne analógové metódy – optické a geodetické merania. Keďže dnes sa používa predovšetkým digitálna fotografia a súradnice sa spracúvajú digitálne a on-line, dajú sa tieto metódy považovať za digitalizačné.

Ide o stredové premietanie snímky vyhotovenej centrálnou projekciou (fotografia) a transformáciu snímkových súradníc na geodetické súradnice. Stred premietania je stred objektívu. Spojnice rámových značiek na snímke vytvoria snímkovú súradnicovú sústavu. Zo snímkových súradníc sa transformáciou vypočítajú alebo určia geodetické súradnice kľúčových bodov.

Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Fotogrametria